Informácia o starších leteckých rádiostaniciach ICOM

Vážení piloti,

pre všeobecné informovanie pilotov, ktorí vlastnia staršie typy rádiostaníc ICOM, dávam do pozornosti nasledujúce riadky. Príspevok mi zaslal náš člen Dušan Kalinka, za čo mu ďakujem.

RLP LAA SR

Prevzaté a preložené zo stránky http://www.icomuk.co.uk

Ako môžem zistiť, či je moje rádio Icom Airband kompatibilné s 8,33 kHz?

V roku 2012 spoločnosť Icom predstavila verzie vysielačov IC-A6E a IC-A24E VHF s rádiom 8,33 / 25 kHz. Oba tieto modely spĺňajú požiadavku 8,33 kHz, ktorá sa bude uplatňovať v celej Európe od 1. januára 2018. Rádiá vyrobené pred týmto dátumom vrátane starších verzií IC-A6E a IC-A24E, ako aj IC-A3E, IC-A22E, IC-A200, IC-A20E, IC-A2E a IC-A20MKII boli vyrobené s rozstupom len 25 kHz a nie sú kompatibilné. Žiadny z týchto modelov nie je spätne kompatibilný.

Nájdete tu priložený zoznam kompatibilných a nekompatibilných modelov

Nie kompatibilné s 8,33 kHz

 • IC-A200
 • IC-A2 / A20
 • IC-A20MKII
 • IC-A3E / A22E
 • IC-A24E / A24. Skoršie modely vyrobené pred rokom 2012 nie sú kompatibilné alebo aktualizovateľné. Platí to pre sériové čísla začínajúce 023 pre IC-A6E a 003 pre IC-A24E.

 

8,33 kHz kompatibilné

 • IC-A6E / A24E. Neskôr modely vyrobené od roku 2012 (sériové čísla začínajúce 034 pre IC-A6E a 014 pre IC-A24E) vyhovujú.
 • IC-A110. Skorší model (pred rokom 2012) možno aktualizovať pomocou aktualizácie firmvéru. Neskoršie modely vyhovujú.
 • IC-A120
 • IC-A220T

Ak chcete potvrdiť, že vaša IC-A6E alebo IC-A24E je kompatibilná s 8,33 kHz, kontaktujte náš tím predaja na čísle 01227 741741 alebo sales@icomuk.co.uk s názvom a sériovým číslom vášho modelu.

Icom UK Marketing: marketing@icomuk.co.uk

originálny text:

In 2012, Icom introduced 8.33/25 kHz versions of the IC-A6E and IC-A24E VHF Airband radios. Both these models meet the 8.33 kHz requirement that will be enforced throughout Europe from January 1st, 2018. Radios manufactured before that date including earlier versions of the IC-A6E and IC-A24E, as well as the IC-A3E, IC-A22E, IC-A200, IC-A20E, IC-A2E and IC-A20MKII, were manufactured with just 25 kHz spacing and are not compliant. None of these models is backwardly compatible.

Please find enclosed list of compatible and non-compatible models

Not 8.33 kHz compatible

 • IC-A200
  • IC-A2/A20
  • IC-A20MKII
  • IC-A3E/A22E
  • IC-A24E/A24. Earlier models manufactured before 2012 are not compatible or upgradable. These will apply to serial numbers starting with 023 for the IC-A6E and starting 003 for the IC-A24E.

8.33 kHz compatible

 • IC-A6E/A24E. Later models manufactured from 2012 (serial numbers starting with 034 for the IC-A6E and starting 014 for the IC-A24E) comply.
  • IC-A110E. Earlier model (pre-2012) can be upgraded with a firmware update. Later models comply.
  • IC-A120E
  • IC-A220T

If you want confirmation that your IC-A6E or IC-A24E are 8.33 kHz compliant, contact our sales team on 01227 741741 or sales@icomuk.co.uk with your model’s name and serial number.

Icom UK Marketing: marketing@icomuk.co.uk

Súvisiace príspevky