Rádiostanice leteckého pásma – výzva na registráciu LŠZ

Vážení členovia LAA,

z prostredia, kde sa rieši dotácia na výmenu rádiostaníc sme obdržali nasledujúcu výzvu.  V prílohe si skontrolujte či Vaša registrácia lietadla prebehla úspešne.

S pozdravom RLP LAA SR

Text emailu:

V prílohe SK_Tail_Numbers_May17 Vám posielam zoznam registrových značiek lietadiel, ktoré boli doposiaľ registrované v rámci projektu.

Z celkového počtu lietadiel, u ktorých sa odhadovala výmena rádií pri podávaní projektu, je zo Slovenska doposiaľ registrovaných približne 30 % lietadiel, čo je dosť málo v porovnaní s pôvodným záujmom.

Ako som spomínal pred časom, INEA stále posudzuje ten projekt a s určitosťou stanoví strop na celkovú čiastku, ktorou podporí tento projekt. Z toho dôvodu je potrebné, aby bolo zaregistrovaných čo možno najviac záujemcov už v tejto fáze tak, aby bol zrejmý záujem zo strany majiteľov / prevádzkovateľov lietadiel a tak ten strop, ktorý bude stanovený, nebol príliš nízky a aby pokryl požiadavky všetkých vašich záujemcov o výmenu rádií.

Preto by som Vás chcel požiadať, aby ste túto informáciu tlmočili aj svojim členom, ,ktorí sa doposiaľ neregistrovali a tlmočili im potrebu registrovať sa čo možno najskôr tak, aby mala INEA jednoznačný signál, že všeobecné letectvo má reálny záujem využiť túto podporu. Musím pripomenúť aj fakt, že tento projekt je nastavený tak, že uspokojovanie požiadaviek bude prebiehať podľa toho, „kto skôr príde, ten skôr berie“. Keďže je zatiaľ registrovaných len 30 % z celkového počtu, tak pri určení stropu podľa aktuálneho stavu, určite nebude možné vyhovieť požiadavkám všetkých žiadateľov, s ktorými sa rátalo pri podávaní projektu.

Zároveň si dovolím pripomenúť, že je potrebné, aby sa majitelia lietadiel dohodli s ich prevádzkovateľmi, kto bude o podporu žiadať a nevkladali svoje požiadaky duplicitne. Keďže podpora je viazaná na registrovú značku lietadla, tak tá bude poskytnutá iba jednému. K dnešnému dňu sa kontroly registrácií vykonávajú manuálne a duplicitné registrácie sa musia riešiť individuálne. Registračný portál sa priebežne aktualizuje a vylepšuje a v budúcnosti neumožní duplicitnú registráciu, avšak teraz je to manuálny a pracný proces. Z toho dôvodu by som bol vďačný, keby ste mohli upozorniť Vašich členov aj na tento aspekt a predišli tak zdĺhavému riešeniu problémov s duplicitnými registráciami.

Súvisiace príspevky