Test METEOROLÓGIA


Meteorológia – všetky otázky

Otázky z meteorológie

1 / 94

Kategória: Meteorológia

1. Vietor, nameraný na letisku v rovinatom teréne je 130/08KT. Aký vietor možno očakávať vo výške 1000m AGL pri normálnych podmienkach?

2 / 94

Kategória: Meteorológia

2. K nízkym oblakom patria

3 / 94

Kategória: Meteorológia

3. Existencia vlnového prúdenia za horskou prekážkou závisí od

4 / 94

Kategória: Meteorológia

4. V porovnaní s tlakom vzduchu na úrovni mora je tlak vzduchu vo výške:

5 / 94

Kategória: Meteorológia

5. Vietor vzniká, pretože

6 / 94

Kategória: Meteorológia

6. Aké charakteristické nebezpečenstvo predstavuje Cumulonimbus (Cb) ?

7 / 94

Kategória: Meteorológia

7. Čo je to rosný bod ?

8 / 94

Kategória: Meteorológia

8. Považuješ informáciu meteorologickej služby o rôznej sile vetra v rozličných hladinách za dôležitú?

9 / 94

Kategória: Meteorológia

9. Priaznivé podmienky pre výrazný prechod studeného frontu sú

10 / 94

Kategória: Meteorológia

10. Albedo je

11 / 94

Kategória: Meteorológia

11. Aké nebezpečenstvo obvykle hrozí pri prelete cez studený front?

12 / 94

Kategória: Meteorológia

12. Trvalé zrážky, na rozdiel od zrážok charakteru prehánok, vypadávajú z

13 / 94

Kategória: Meteorológia

13. Coriolisova zotrvačná sila, ktorá je zapríčinená rotáciou Zeme okolo vlastnej osi, na severnej pologuli spôsobuje

14 / 94

Kategória: Meteorológia

14. S akými meteorologickými javmi musíme počítať pri výskyte šošovkovitých oblakov typu Altocumulus lenticularis (Ac len) ?

15 / 94

Kategória: Meteorológia

15. V akom smere sa s výškou stáča vietor vo vrstve trenia (medzná vrstva) na severnej pologuli?

16 / 94

Kategória: Meteorológia

16. Typickými javmi pre instabilnú vzduchovú hmotu sú

17 / 94

Kategória: Meteorológia

17. Aké sú sprievodné javy po prechode studeného frontu?

18 / 94

Kategória: Meteorológia

18. Vznik termických prúdov je spôsobený

19 / 94

Kategória: Meteorológia

19. Zvyčajne platí, že jasné noci sú chladné. Prečo je to tak?

20 / 94

Kategória: Meteorológia

20. Neskoro popoludní bola nameraná teplota vzduchu +12°C a rosný bod +5°C. K akej zmene teploty vzduchu by muselo v noci dôjsť, aby nastalo nasýtenie vzduchu?

21 / 94

Kategória: Meteorológia

21. Aká je teplota vzduchu vo výške 800m nad štartovacou plochou pri suchoadiabatickom teplotnom zvrstvení ovzdušia, ak je na danej ploche teplota vzduchu +20°C?

22 / 94

Kategória: Meteorológia

22. Úplav je

23 / 94

Kategória: Meteorológia

23. Prúdenie v anticyklóne, v tlakovej výši, na severnej pologuli Zeme, pri pohľade zhora je

24 / 94

Kategória: Meteorológia

24. Procesy, ktoré vedú k takým javom počasia ako sú oblaky, zrážky, hmly, búrky prebiehajú v

25 / 94

Kategória: Meteorológia

25. Medzi poveternostné vplyvy, ktoré znemožňujú let LŠZ patria

26 / 94

Kategória: Meteorológia

26. Turbulencia je

27 / 94

Kategória: Meteorológia

27. Priaznivé podmienky pre výrazný prechod teplého frontu sú

28 / 94

Kategória: Meteorológia

28. V troposfére, v najnižšej vrstve atmosféry, teplota vzduchu s výškou klesá. Čo je hlavnou príčinou tejto závislosti?

29 / 94

Kategória: Meteorológia

29. Búrková oblačnosť typu Cb a výrazná zmena vetra je typická pre

30 / 94

Kategória: Meteorológia

30. Rozhranie medzi vzduchovými hmotami, z ktorých je teplejšia aktívnejšia, nasúva sa na a pomaly odsúva studenú hmotu, sa nazýva

31 / 94

Kategória: Meteorológia

31. Vo frontálnom systéme tlakovej níže obyčajne postupuje najrýchlejšie

32 / 94

Kategória: Meteorológia

32. Prúdenie v cyklóne, v tlakovej níži, na severnej pologuli Zeme, pri pohľade zhora je

33 / 94

Kategória: Meteorológia

33. Kopovité oblaky sa vytvárajú

34 / 94

Kategória: Meteorológia

34. Čo je to izobara?

35 / 94

Kategória: Meteorológia

35. Suchá adiabata je

36 / 94

Kategória: Meteorológia

36. Pri ochladzovaní vzduchu na jeho rosný bod dochádza k

 

37 / 94

Kategória: Meteorológia

37. Situácia, pri ktorej sa studený a teplý front spoja, a relatívne najteplejšia vzduchová hmota je medzi nimi vytláčaná nahor sa nazýva

38 / 94

Kategória: Meteorológia

38. Troposféra

39 / 94

Kategória: Meteorológia

39. Ktoré charakteristické poveternostné javy sa viažu na studený front?

40 / 94

Kategória: Meteorológia

40. Výškovú nemoc spôsobuje

41 / 94

Kategória: Meteorológia

41. Podľa Medzinárodnej štandardnej atmosféry je tlak a teplota vzduchu na hladine mora:

42 / 94

Kategória: Meteorológia

42. Intenzívnou turbulenciou sa vyznačujú

43 / 94

Kategória: Meteorológia

43. Rozhranie medzi vzduchovými hmotami, z ktorých je chladnejšia aktívnejšia, vďaka svojej väčšej hustote sa podsúva pod teplý vzduch, vytláča ho nahor a súčasne odsúva, sa nazýva

44 / 94

Kategória: Meteorológia

44. Pre oblak druhu Ns sú charakteristické zrážky

45 / 94

Kategória: Meteorológia

45. Čo znamená údaj o vetre 360/05KT v leteckých meteorologických správach:

46 / 94

Kategória: Meteorológia

46. Vzduchová hmota je stabilná, ak

47 / 94

Kategória: Meteorológia

47. Ktoré javy sú charakteristické pre studený front v lete?

48 / 94

Kategória: Meteorológia

48. Pod ktorým z nasledujúcich oblakov možno očakávať najväčšie turbulencie ?

49 / 94

Kategória: Meteorológia

49. Počas termického preletu máme výšku 1200m nad terénom (AGL). Prístroje nám ukazujú teplotu vzduchu +22°C. Akú teplotu môžeme očakávať pri zemi ak práve teraz pristanete?

50 / 94

Kategória: Meteorológia

50. Môže tvar kopca lokálne ovplyvniť rýchlosť a smer vetra:

51 / 94

Kategória: Meteorológia

51. Altocumulus lenticularis (Ac len) je prejavom

52 / 94

Kategória: Meteorológia

52. Teplotná inverzia znamená

53 / 94

Kategória: Meteorológia

53. Vzduchová hmota je instabilná, ak

54 / 94

Kategória: Meteorológia

54. Anabatické prúdenie je

55 / 94

Kategória: Meteorológia

55. Altocumulus lenticularis (Ac len) je

56 / 94

Kategória: Meteorológia

56. Ohrievanie vzduchu v troposfére prebieha hlavne:

57 / 94

Kategória: Meteorológia

57. Medzná vrstva atmosféry súvisí:

58 / 94

Kategória: Meteorológia

58. Katabatické prúdenie je

59 / 94

Kategória: Meteorológia

59. Oblačnosť môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na kopovitú a vrstevnatú (stratiformnú). Ktoré tvrdenie nie je správne?

60 / 94

Kategória: Meteorológia

60. Skratka QNH označuje

61 / 94

Kategória: Meteorológia

61. Čo sú izohypsy ?

62 / 94

Kategória: Meteorológia

62. Stúpa teplý vzduch oproti studenému vzduchu?

63 / 94

Kategória: Meteorológia

63. Aký je percentuálny obsah kyslíka vo vzduchu vo výške 18000 ft (5 500 m) MSL?

64 / 94

Kategória: Meteorológia

64. Teplotná inverzia je typ zvrstvenia

65 / 94

Kategória: Meteorológia

65. Medzi prejavy príchodu teplého frontu patria

66 / 94

Kategória: Meteorológia

66. Ak sa relatívne teplý a vlhký vzduch nasúva nad relatívne chladný povrch, tu sa vzduch ochladzuje pod svoj rosný bod a vzniká

67 / 94

Kategória: Meteorológia

67.

Aký meteorologický jav je opísaný v nasledujúcom texte:
„Tento jav vzniká následkom efektívneho vyžarovania zemského povrchu, čím dochádza k jeho značnému ochladeniu, a to spôsobí pokles teploty v prízemnej vrstve ovzdušia. Keď je vzduch pri zemi dostatočne vlhký, klesne jeho teplota na rosný bod a ďalším ochladzovaním prebytočná vodná para skondenzuje. Podmienkou vzniku tohto javu je aj veľmi malá rýchlosť vetra (2 až 5 kt), ktorý spôsobuje slabé turbulentné premiešavanie vlhkého vzduchu v  prízemnej vrstve. Vzniká v nočných hodinách pri bezoblačnej oblohe, pričom maximum dosahuje skoro ráno pri východe Slnka, kedy má i najväčšiu hrúbku. V dopoludňajších hodinách sa obvykle v dôsledku zohrievania zemského  povrchu postupne rozplynie.“

68 / 94

Kategória: Meteorológia

68. Coriolisova zotrvačná sila, ktorá je zapríčinená rotáciou Zeme okolo vlastnej osi, na južnej pologuli spôsobuje

69 / 94

Kategória: Meteorológia

69. Čo znamená údaj o vetre 270/05KT v leteckých meteorologických správach:

70 / 94

Kategória: Meteorológia

70. Aké sú sprievodné javy pri prechode teplého frontu?

71 / 94

Kategória: Meteorológia

71. Izotermia znamená

72 / 94

Kategória: Meteorológia

72. Aké nebezpečenstvo obvykle hrozí pri prelete cez teplý front?

73 / 94

Kategória: Meteorológia

73. Aké sú sprievodné javy pri prechode studeného frontu?

74 / 94

Kategória: Meteorológia

74. Výraznú búrkovú činnosť možno očakávať

75 / 94

Kategória: Meteorológia

75. K vysokým oblakom patria

76 / 94

Kategória: Meteorológia

76. Nad štartovacou plochou sa vyskytujú kopovité oblaky typu Cu so základňami vo výške 2800m nad morom (MSL). Teplota vzduchu na štartovacej ploche je +30°C a jej nadmorská výška je 1000m. Akú teplotu môžeme očakávať vo výške 1000ft (300m) pod základňami týchto oblakov ?

77 / 94

Kategória: Meteorológia

77. Búrková oblačnosť typu Cb je obyčajne spojená

78 / 94

Kategória: Meteorológia

78. Skratka QFE označuje

79 / 94

Kategória: Meteorológia

79. Vrstevnaté, stratiformné oblaky sa tvoria

80 / 94

Kategória: Meteorológia

80. Vlhká adiabata je

81 / 94

Kategória: Meteorológia

81.

Na predpovedných mapách vetra sú smer a rýchlosť vetra vyznačené:

82 / 94

Kategória: Meteorológia

82. Ochladzovaním sa vzduch stáva

83 / 94

Kategória: Meteorológia

83. Prúdenie v cyklóne, v tlakovej níži, na južnej pologuli Zeme, pri pohľade zhora je

84 / 94

Kategória: Meteorológia

84. Čo sa rozumie pod pojmom „čistá“ („belasá“) termika?

85 / 94

Kategória: Meteorológia

85. Pri ochladzovaní vzduchu na rosný bod dochádza pri jeho hodnote pod bodom mrazu ku

86 / 94

Kategória: Meteorológia

86. Čo znamená údaj o vetre 180/05MPS v leteckých meteorologických správach:

87 / 94

Kategória: Meteorológia

87. Intenzita a rozsah rotorového prúdenia na záveternej strane kopca závisí od

88 / 94

Kategória: Meteorológia

88. Pekné počasie je spojené

89 / 94

Kategória: Meteorológia

89. Prejavom prízemnej teplotnej inverzie je oblačnosť typu

90 / 94

Kategória: Meteorológia

90. K stredným oblakom patria

91 / 94

Kategória: Meteorológia

91. Čo sa deje so stúpajúcou vzduchovou bublinou?

92 / 94

Kategória: Meteorológia

92. Čo sú izobary ?

93 / 94

Kategória: Meteorológia

93. Prúdenie v anticyklóne, v tlakovej výši, na južnej pologuli Zeme, pri pohľade zhora je

94 / 94

Kategória: Meteorológia

94. Čo znamená údaj o vetre 090/05KT v leteckých meteorologických správach:

Vyplň svoje meno

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 53%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.