Členské poplatky v LAA

Príspevky pre rok 2022

Členský poplatok je nutné uhradiť každoročne, platí od druhého dňa po jeho úhrade vždy do 31.12. daného roka. Piloti, ktorí uhradia poplatok včas, sú zvýhodnení a platia menej.

Postačuje úhrada členského poplatku so správnou identifikáciou platby. Nie je potrebné posielať na sekretariát žiadne doklady o úhrade. Ak si chcete overiť, či bola Vaša platba správne doručená a identifikovaná, kontaktujte výkonného tajomníka: sekretariat@laa.sk

Poplatky môžete uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo priamo vkladom na účet LAA SR:  IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Ako variabilný symbol uvádzajte svoje rodné číslo.

Výška členských príspevkov a sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR pre rok 2022

Riadny členský príspevok
Člen LAA SR
Riadny členský príspevok uhradený do 28.02. 80 EUR
Riadny členský príspevok uhradený od 01.03. do 31.03. 85 EUR
Riadny členský príspevok uhradený po 31.03. 115 EUR
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený do 28.02. * 60 EUR
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený od 01.03. do 31.03. * 65 EUR
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený po 31.03. * 95 EUR
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený do 28.02. * 45 EUR
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený od 01.03. do 31.03. * 50 EUR
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený po 31.03. * 80 EUR
Riadny členský príspevok pre právnickú osobu 40 EUR
Ostatné príspevky  
Členské pre nelietajúcich členov 3 EUR
Poplatok za obnovu členstva ** 65 EUR
Registračný poplatok nového člena  20 EUR
Sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR
Pilotné preukazy a kvalifikácie
Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti 0 EUR
Vydanie pilotného preukazu pre všetky odbornosti  40 EUR
Rozšírenie pilotného preukazu pre každú ďalšiu odbornosť 20 EUR
Predĺženie pilotného preukazu v termíne 0 EUR
Obnova pilotného preukazu po termíne *** 20 EUR
Technické preukazy  
Vydanie preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti 0 EUR
Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti v termíne 0 EUR
Obnova platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti po termíne *** 20 EUR
Licencie  
Vydanie licencie na zriadenie výcvikového strediska pre všetky kategórie 20 EUR
Ostatné poplatky  
Vydanie IPPI karty (týka sa PK a ZK)  16 EUR
Vydanie FAI licencie 0 EUR
Odporučená cena výkonu odborného personálu LAA SR  7 EUR/hod.
Poplatok za zaslanie záznamníka LŠZ (pri vydaní PLS LŠZ alebo na vyžiadanie) 1,5 EUR
Poplatok za zaslanie zápisníka pilota LŠZ (na vyžiadanie) 6 EUR

Uvedené príspevky sa môžu zmeniť v súvislosti so zmenou zákonných predpisov.

      Členovia, ktorí nemajú uhradený riadny členský príspevok, nemajú nárok na žiadne služby z LAA SR.

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť:

– študenti denného štúdia do 26 rokov (nie doktoranti)– potvrdenie o návšteve školy (stačí zaslať mailom)

– invalidní dôchodcovia – každoročne predpokladajú potvrdenie zo sociálnej poisťovne (poisťovňa toto potvrdenie vystavuje bezplatne a na počkanie – stačí zaslať mailom)

– starobní dôchodcovia – dovŕšenie veku 62 rokov – netreba predkladať žiadne potvrdenie

– predčasní starobní dôchodcovia – dôchodkový výmer (stačí zaslať mailom)

** Poplatok za obnovenie členstva – hradí ho každý, kto nemal predchádzajúci rok uhradený riadny členský príspevok alebo členské pre nelietajúceho člena, spolu s členským príspevkom pre daný rok. Povinnosť uhradiť tento poplatok bola stanovená Konferenciou delegátov LAA SR, čiže môže byť zrušená zasa iba Konferenciou delegátov LAA SR, preto o to nežiadajte zamestnancov.

*** Poplatok za obnovu pilotného preukazu a preukazu letovej spôsobilosti po termíne – tento poplatok za hradí vtedy, keď sa preukazy predlžujú až po dátume ich platnosti.

Členské pre nelietajúcich členov nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR, je vhodný na udržanie členstva pre tých, ktorí sú napr. v zahraničí, na materskej dovolenke, majú zdravotné problémy a nebudú lietať a pod. a podmienkou je odoslanie pilotného preukazu (ak bol vystavený) do úschovy na sekretariát LAA SR.