Členské poplatky v LAA

Príspevky pre rok 2023

Členský poplatok je nutné uhradiť každoročne, platí od druhého dňa po jeho úhrade vždy do 31.12. daného roka. Piloti, ktorí uhradia poplatok včas, sú zvýhodnení a platia menej.

Postačuje úhrada členského poplatku so správnou identifikáciou platby. Nie je potrebné posielať na sekretariát žiadne doklady o úhrade. Ak si chcete overiť, či bola Vaša platba správne doručená a identifikovaná, kontaktujte výkonného tajomníka: sekretariat@laa.sk

Poplatky môžete uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom, vkladom na účet LAA SR alebo naskenovaním QR kódu v mobilnej aplikácii vašej banky.
IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Ako variabilný symbol uvádzajte svoje rodné číslo.

Výška členských príspevkov a sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR pre rok 2023

Riadny členský príspevok
Člen LAA SR
Riadny členský príspevok uhradený do 28.02. 80 EUR
Riadny členský príspevok uhradený od 01.03. do 31.03. 85 EUR
Riadny členský príspevok uhradený po 31.03. 115 EUR
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený do 28.02. * 60 EUR
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený od 01.03. do 31.03. * 65 EUR
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený po 31.03. * 95 EUR
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený do 28.02. * 45 EUR
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený od 01.03. do 31.03. * 50 EUR
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený po 31.03. * 80 EUR
Riadny členský príspevok pre právnickú osobu 40 EUR
Ostatné príspevky  
Členské pre nelietajúcich členov 3 EUR
Poplatok za obnovu členstva ** Poplatok je pre rok 2023 pozastavený.
65 EUR
Registračný poplatok nového člena 20 EUR
Sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR  
Pilotné preukazy a kvalifikácie  
Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti 0 EUR
Vydanie pilotného preukazu pre všetky odbornosti  40 EUR
Rozšírenie pilotného preukazu pre každú ďalšiu odbornosť 20 EUR
Predĺženie pilotného preukazu v termíne 0 EUR
Administratívny poplatok za obnovu pilotného preukazu (PP) po termíne (PP je prepadnutý viac ako 30 dní)
20 EUR
Technické preukazy  
Vydanie preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti 5 EUR
Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti v termíne 0 EUR
Administratívny poplatok za obnovu preukazu letovej spôsobilosti LŠZ (PLS) po termíne (PLS je prepadnutý viac ako 30 dní)
20 EUR
Licencie  
Vydanie licencie na zriadenie výcvikového strediska pre všetky kategórie 20 EUR
Ostatné poplatky  
Vydanie IPPI karty (týka sa PK a ZK)  20 EUR
Vydanie FAI licencie 0 EUR
Odporučená cena výkonu odborného personálu LAA SR  7 EUR/hod.
Poplatok za vydanie záznamníka LŠZ na vyžiadanie 5 EUR
Poplatok za zaslanie zápisníka pilota LŠZ na vyžiadanie 6 EUR

Uvedené príspevky sa môžu zmeniť v súvislosti so zmenou zákonných predpisov.

 Členovia, ktorí nemajú uhradený riadny členský príspevok, nemajú nárok na žiadne služby z LAA SR.

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť:

– študenti denného štúdia do 26 rokov (nie doktoranti)– potvrdenie o návšteve školy (stačí zaslať mailom)

– invalidní dôchodcovia – každoročne predkladajú potvrdenie zo sociálnej poisťovne (poisťovňa toto potvrdenie vystavuje bezplatne a na počkanie – stačí zaslať mailom)

– starobní dôchodcovia a predčasný starobní dôchodcovia – predložia potvrdenie o priznanom starobnom dôchodku alebo predčasnom starobnom dôchodku

** Poplatok za obnovenie členstva – hradí ho každý, kto nemal predchádzajúci rok uhradený riadny členský príspevok alebo členské pre nelietajúceho člena, spolu s členským príspevkom pre daný rok. Povinnosť uhradiť tento poplatok bola stanovená Konferenciou delegátov LAA SR, čiže môže byť zrušená zasa iba Konferenciou delegátov LAA SR, preto o to nežiadajte zamestnancov.

Členské pre nelietajúcich členov nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR, je vhodný na udržanie členstva pre tých, ktorí sú napr. v zahraničí, na materskej dovolenke, majú zdravotné problémy a nebudú lietať a pod. a podmienkou je odoslanie pilotného preukazu (ak bol vystavený) do úschovy na sekretariát LAA SR.