Najúžasnejšia forma lietania

Členské poplatky v LAA

Členský poplatok LAA.

Členský poplatok je nutné uhradiť každoročne, platí od druhého dňa po jeho úhrade vždy do 31.12. daného roka. Piloti, ktorí uhradia poplatok včas, sú zvýhodnení a platia menej.

Postačuje úhrada členského poplatku so správnou identifikáciou platby. Nie je potrebné posielať na sekretariát žiadne doklady o úhrade. Ak si chcete overiť, či bola Vaša platba správne doručená a identifikovaná, kontaktujte výkonného tajomníka: sekretariat@laa.sk

Pokyny pre platbu

Členské príspevky a ostatné poplatky uhrádzajte prosím na nasledovné bankové spojenie: FIO banka č.ú.: 27 00 79 53 92/8330.

IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ako variabilný symbol uvádzajte svoje rodné číslo.

 

Výška členských poplatkov pre rok 2019.

Členský príspevok (zahŕňa zákonné poistenie): Člen LAA SR Nečlen
Riadny členský príspevok uhradený do 28.02. (tento poplatok je pre nových členov nemenný počas celého roka)

55 EUR

-

Riadny členský príspevok uhradený od 01.03. do 31.03.

60 EUR

-

Riadny členský príspevok uhradený po 31.03.

90 EUR

-

Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený do 28.02. *

35 EUR

-

Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený od 01.03. do 31.03. *

40 EUR

-

Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený po 31.03. *

70 EUR

-

Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený do 28.02. *

20 EUR

-

Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený od 01.03. do 31.03. *

25 EUR

-

Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený po 31.03. *

55 EUR

-

Poplatok za obnovu členstva

55 EUR

Právnická osoba ( do 6 kusov LŠZ vrátane)

30 EUR

-

Právnická osoba ( nad 6 kusov LŠZ )

40 EUR

-

Členské pre nelietajúcich členov – nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR

3 EUR

-

Registračný poplatok nového člena

 1 EUR

-

Pilotné preukazy a kvalifikácie:
Rozšírenie pilotného preukazu pre každú ďalšiu odbornosť[

Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti

20 EUR

0 EUR

100 EUR

50 EUR

Vydanie PP pre všetky odbornosti

 35 EUR

 100 EUR

Predĺženie PP, rozšírenie kvalifikácií pre všetky odbornosti

0 EUR

100 EUR

Technické preukazy:

 

 

Vydanie TP pre všetky odbornosti

0 EUR

 100 EUR

Predĺženie platnosti TP pre všetky odbornosti

0 EUR

 100 EUR

Licencie:

 

 

Vydanie licencie na zriadenie výcvikového strediska pre všetky kategórie

0 EUR

-

Ostatné poplatky:

 

 

Vydanie IPPI karty (týka sa PK a ZK)

 16 EUR

-

Vydanie FAI licencie

O EUR

-

Odporučená cena výkonu odborného personálu LAA SR

 7 EUR/hod.

 17 EUR/hod.

Poistenie druhého sedadla pre územie SVK a CZ – ročné

- 3-mesačné

- 1-mesačné

Poistenie druhého sedadla pre územie EURÓPA – ročné

- 3-mesačné

- 1-mesačné

70 EUR

42 EUR

28 EUR

            140 EUR

              84 EUR

              49 EUR

 

-

-

-

-

-

-

Poplatok za zaslanie Záznamníka LŠZ (na vyžiadanie):

Poplatok za zaslanie Zápisníka pilota LŠZ (na vyžiadanie):

1,5- EUR

6,- EUR

10 EUR

50 EUR

Uvedené príspevky sa môžu zmeniť v súvislosti so zmenou zákonných predpisov. Uhradené poplatky sa nevracajú.

 

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť:

- študenti denného štúdia do 26 rokov (nie doktoranti)- potvrdenie o návšteve školy (stačí zaslať mailom)

- predčasný starobní dôchodcovia - dôchodkový výmer (stačí zaslať mailom)

- invalidní dôchodcovia - každoročne predpokladajú potvrdenie zo sociálnej poisťovne (poisťovňa toto potvrdenie vystavuje bezplatne   a na počkanie - stačí zaslať mailom)

- starobní dôchodcovia - dovŕšenie veku 62 rokov

Členský príspevok zahŕňa zákonné poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám a je uzatvorené na osobu, pre územie Európy a platí od druhého dňa po uhradení členského poplatku do 31.12.2019. Výška poistného krytia pre všetky druhy  LŠZ je 950.000 EUR (spoluúčasť 300 EUR). K plneniu je potrebné mať v poriadku všetky zákonom požadované veci - platný pilotný preukaz LAA SR, platný technický preukaz LAA SR a samozrejme, uhradený riadny členský príspevok pre daný rok.

Členské pre nelietajúcich členov nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR, je vhodný na udržanie členstva pre tých, ktorí sú napr. v zahraničí, na materskej dovolenke, majú zdravotné problémy a nebudú lietať a pod. a podmienkou je odoslanie pilotného preukazu (ak bol vystavený) do úschovy na sekretariát LAA SR..