Najúžasnejšia forma lietania

Členské poplatky v LAA

Príspevky pre rok 2020

Členský poplatok je nutné uhradiť každoročne, platí od druhého dňa po jeho úhrade vždy do 31.12. daného roka. Piloti, ktorí uhradia poplatok včas, sú zvýhodnení a platia menej.

Postačuje úhrada členského poplatku so správnou identifikáciou platby. Nie je potrebné posielať na sekretariát žiadne doklady o úhrade. Ak si chcete overiť, či bola Vaša platba správne doručená a identifikovaná, kontaktujte výkonného tajomníka: sekretariat@laa.sk

Poplatky môžete uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo priamo vkladom na účet LAA SR:  IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Ako variabilný symbol uvádzajte svoje rodné číslo.

Výška členských príspevkov pre rok 2020

Členský príspevok (je v ňom zahrnuté povinné zákonné poistenie pre rok 2020): Člen LAA SR Nečlen
Riadny členský príspevok uhradený do 28.02. 65 EUR -
Riadny členský príspevok uhradený od 01.03. do 31.03. 70 EUR -
Riadny členský príspevok uhradený po 31.03. 100 EUR -
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený do 28.02. * 45 EUR -
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený od 01.03. do 31.03. * 50 EUR -
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený po 31.03. * 80 EUR -
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený do 28.02. * 30 EUR -
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený od 01.03. do 31.03. * 35 EUR -
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený po 31.03. * 65 EUR -
Poplatok za obnovu členstva ** 65 EUR
Právnická osoba ( do 6 kusov LŠZ vrátane) 30 EUR -
Právnická osoba ( nad 6 kusov LŠZ ) 40 EUR -
Členské pre nelietajúcich členov – nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR 3 EUR -
Registračný poplatok nového člena  20 EUR -
Pilotné preukazy a kvalifikácie:
Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti 0 EUR 50 EUR
Vydanie pilotného preukazu pre všetky odbornosti  35 EUR  200 EUR
Rozšírenie pilotného preukazu pre každú ďalšiu odbornosť 20 EUR 100 EUR
Predĺženie pilotného preukazu v termíne 0 EUR 100 EUR
Predĺženie pilotného preukazu po termíne *** 20 EUR 100 EUR
Technické preukazy:    
Vydanie preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti 0 EUR  100 EUR
Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti v termíne 0 EUR  100 EUR
Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti po termíne *** 20 EUR 100 EUR
Licencie:    
Vydanie licencie na zriadenie výcvikového strediska pre všetky kategórie 0 EUR -
Ostatné poplatky:    
Vydanie IPPI karty (týka sa PK a ZK)  16 EUR -
Vydanie FAI licencie 0 EUR -
Odporučená cena výkonu odborného personálu LAA SR  7 EUR/hod. 17 EUR/hod.
Poplatok za zaslanie záznamníka LŠZ (pri vydaní PLS LŠZ alebo na vyžiadanie) 1,5 EUR 10 EUR
Poplatok za zaslanie zápisníka pilota LŠZ (na vyžiadanie) 6 EUR 20 EUR
Poistenie druhého sedadla pre územie SVK a CZ – ročné

- 3-mesačné

- 1-mesačné

70 EUR

42 EUR

28 EUR

-

-

-

Poistenie druhého sedadla pre územie EURÓPA – ročné

- 3-mesačné

- 1-mesačné

140 EUR

84 EUR

49 EUR

-

-

-

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť:

  • študenti denného štúdia do 26 rokov (nie doktorandi)– potvrdenie o návšteve školy (stačí zaslať mailom)
  • predčasní starobní dôchodcovia – dôchodkový výmer (stačí zaslať mailom)
  • invalidní dôchodcovia – každoročne predkladajú potvrdenie zo sociálnej poisťovne (poisťovňa toto potvrdenie vystavuje bezplatne a na počkanie – stačí zaslať mailom)
  • starobní dôchodcovia – dovŕšenie veku 62 rokov

** Poplatok za obnovenie členstva – hradí ho každý, kto nemal predchádzajúci rok uhradený členský príspevok alebo členské pre nelietajúcich členov, spolu s členským príspevkom pre daný rok. Povinnosť uhradiť tento poplatok bola stanovená Konferenciou delegátov LAA SR, čiže môže byť zrušená zasa iba Konferenciou delegátov LAA SR, preto o to nežiadajte výkonného tajomníka.

*** Poplatok za predĺženie PP alebo PLS po termíne – t.j. od 1. dňa, kedy Vám skončila platnosť preukazu. Príklad: platnosť pilotného preukazu končí 23.09.2020, avšak Vy máte lekársku spôsobilosť až s dátumom 25.09.2020 (lebo platnosť pilotného preukazu sa odvíja od dátumu zdravotnej spôsobilosti) – tak v tomto prípade je potrebné uhradiť aj poplatok 20€ za predĺženie platnosti PP a PLS po termíne.

Členský príspevok zahŕňa zákonné poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám a je uzatvorené na osobu, pre územie Európy a platí od druhého dňa po uhradení členského poplatku do 31.12.2020. Výška poistného krytia pre všetky druhy LŠZ je 950.000 EUR (spoluúčasť 300 EUR). K plneniu je potrebné mať v poriadku všetky zákonom požadované veci – platný pilotný preukaz LAA SR, platný technický preukaz LAA SR a samozrejme, uhradený riadny členský príspevok pre daný rok.

Členské pre nelietajúcich členov nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR, je vhodný na udržanie členstva pre tých, ktorí sú napr. v zahraničí, na materskej dovolenke, majú zdravotné problémy a nebudú lietať a pod. a podmienkou je odoslanie pilotného preukazu (ak bol vystavený) do úschovy na sekretariát LAA SR. Tento poplatok by mal byť tiež uhradený za každú osobu, ktorú veziete v tandeme, nakoľko podľa platných predpisov a nariadení môžete v tandeme viezť iba člena LAA SR.