Členské poplatky v LAA

Príspevky pre rok 2021

Členský poplatok je nutné uhradiť každoročne, platí od druhého dňa po jeho úhrade vždy do 31.12. daného roka. Piloti, ktorí uhradia poplatok včas, sú zvýhodnení a platia menej.

Postačuje úhrada členského poplatku so správnou identifikáciou platby. Nie je potrebné posielať na sekretariát žiadne doklady o úhrade. Ak si chcete overiť, či bola Vaša platba správne doručená a identifikovaná, kontaktujte výkonného tajomníka: sekretariat@laa.sk

Poplatky môžete uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo priamo vkladom na účet LAA SR:  IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Ako variabilný symbol uvádzajte svoje rodné číslo.

Výška členských príspevkov a poplatkov do LAA SR pre rok 2021

Členský príspevok – jeho úhradou získate zdarma povinné zákonné poistenie pre rok 2021 Člen LAA SR
Riadny členský príspevok uhradený do 28.02. 65 EUR
Riadny členský príspevok uhradený od 01.03. do 31.03. 70 EUR
Riadny členský príspevok uhradený po 31.03. 100 EUR
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený do 28.02. * 45 EUR
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený od 01.03. do 31.03. * 50 EUR
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený po 31.03. * 80 EUR
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený do 28.02. * 30 EUR
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený od 01.03. do 31.03. * 35 EUR
Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený po 31.03. * 65 EUR
Poplatok za obnovu členstva ** 65 EUR
Právnická osoba ( do 6 kusov LŠZ vrátane) 30 EUR
Právnická osoba ( nad 6 kusov LŠZ ) 40 EUR
Členské pre nelietajúcich členov – nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR 3 EUR
Registračný poplatok nového člena  20 EUR
Pilotné preukazy a kvalifikácie
Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti 5 EUR
Vydanie pilotného preukazu pre všetky odbornosti  35 EUR
Rozšírenie pilotného preukazu pre každú ďalšiu odbornosť 20 EUR
Predĺženie pilotného preukazu v termíne 0 EUR
Predĺženie pilotného preukazu po termíne *** 20 EUR
Technické preukazy  
Vydanie preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti 0 EUR
Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti v termíne 0 EUR
Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti po termíne *** 20 EUR
Licencie  
Vydanie licencie na zriadenie výcvikového strediska pre všetky kategórie 20 EUR
Ostatné poplatky  
Vydanie IPPI karty (týka sa PK a ZK)  16 EUR
Vydanie FAI licencie 0 EUR
Odporučená cena výkonu odborného personálu LAA SR  7 EUR/hod.
Poplatok za zaslanie záznamníka LŠZ (pri vydaní PLS LŠZ alebo na vyžiadanie) 1,5 EUR
Poplatok za zaslanie zápisníka pilota LŠZ (na vyžiadanie) 6 EUR
Poistenie druhého sedadla pre územie Európy – technický rok 100 EUR

Uvedené príspevky sa môžu zmeniť v súvislosti so zmenou zákonných predpisov. Uhradené poplatky sa nevracajú.

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť:

– študenti denného štúdia do 26 rokov (nie doktoranti)– potvrdenie o návšteve školy (stačí zaslať mailom)

– predčasní starobní dôchodcovia – dôchodkový výmer (stačí zaslať mailom)

– invalidní dôchodcovia – každoročne predpokladajú potvrdenie zo sociálnej poisťovne (poisťovňa toto potvrdenie vystavuje bezplatne a na počkanie – stačí zaslať mailom)

– starobní dôchodcovia – dovŕšenie veku 62 rokov – netreba predkladať žiadne potvrdenie

** Poplatok za obnovenie členstva – hradí ho každý, kto nemal predchádzajúci rok uhradený riadny členský príspevok alebo členské pre nelietajúceho člena, spolu s členským príspevkom pre daný rok. Povinnosť uhradiť tento poplatok bola stanovená Konferenciou delegátov LAA SR, čiže môže byť zrušená zasa iba Konferenciou delegátov LAA SR, preto o to nežiadajte zamestnancov.

*** Poplatok za obnovu pilotného preukazu a preukazu letovej spôsobilosti po termíne – tento poplatok za hradí vtedy, keď sa preukazy predlžujú až po dátume ich platnosti.

Uhradením riadneho členského príspevku získate zdarma povinné zákonné poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám, ktoré je uzatvorené na osobu, pre územie Európy a platí od druhého dňa po uhradení členského poplatku do 31.12.2021. Výška poistného krytia pre všetky druhy LŠZ je 950.000 EUR (spoluúčasť 300 EUR). K plneniu je potrebné mať v poriadku všetky zákonom požadované veci – platný pilotný preukaz LAA SR, platný technický preukaz LAA SR a samozrejme, uhradený riadny členský príspevok pre daný rok.

Členské pre nelietajúcich členov nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR, je vhodný na udržanie členstva pre tých, ktorí sú napr. v zahraničí, na materskej dovolenke, majú zdravotné problémy a nebudú lietať a pod. a podmienkou je odoslanie pilotného preukazu (ak bol vystavený) do úschovy na sekretariát LAA SR.

Poplatky môžete uhradiť v hotovosti na sekretariáte LAA SR, poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo priamo vkladom na účet LAA SRvo FIO banke:  IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Ako variabilný symbol uvádzajte svoje rodné číslo.