Školenia personálu LAA SR

Školenie technického personálu 2022

Vážení členovia LAA SR,
vzhľadom k aktuálnej situácii rozhodol Prezident LAA SR po konzultácii s HT o vykonaní povinného školenia technikov elektronickou formou, ale pevne verím, že bude pre Vás užitočné.
V prvej časti je školenie zamerané na pevnosť materiálov a ich správanie sa pri záťaži typickej pre lietanie s LŠZ. Je to odozva na vývoj v posledných rokoch kedy sa nám objavili doteraz nepozorované poškodenia nosných prvkov LŠZ. Je snahou aby technici pochopili vznik týchto poškodení a zamerali sa pri kontrolách LŠZ na ich objavenie.
V druhej časti sa venuje toto školenie „Postupom pre výkon činnosti letovej spôsobilosti LŠZ“ stanovených v rozhodnutí vydanom DÚ SR. Znalosť a dodržiavanie tohto dokumentu je nutná k jednotným postupom a posudzovaniu schopnosti letu LŠZ a tým aj k zachovaniu bezpečnosti letov z hľadiska spoľahlivosti LŠZ.
Všetky otázky testového preskúšania vychádzajú iba z dodaných materiálov.

Podklady k školeniu TP 2022 – materiály

Podklady k školeniu TP 2022  – postupy

Povinné testy pre technický personál

Čestné vyhlásenie TP 2022

HT LAA SR


Školenie odborného personálu 2022

Vážení členovia LAA SR,
vzhľadom k aktuálnej situácii rozhodol Prezident LAA SR o vykonaní povinného školenia inštruktorov a inšpektorov elektronickou formou, ale pevne verím, že bude pre Vás užitočné a spoločne si rozoberieme, aké nastali zmeny v rozdelení vzdušného priestoru a zopakujeme si niektoré informácie, znalosti a pravidlá potrebné pre výcvik a lietanie na území SR. Dokument je určený najmä pre inštruktorov a inšpektorov, ale verím, že bude užitočný aj pre ostatných členov LAA SR. Oproti minulému roku bude k dispozícii aj video ohľadne rozdelenia vzdušného priestoru a upozornenie na skutočnosti, kde sa pri minuloročnom preskúšaní vyskytli chyby.

Materiály k školeniu OP 2022

Video k školeniu OP 2022

Povinný test pre odborný personál

Čestné vyhlásenie OP 2022

RLP LAA SR


Školenie odborného personálu 2018

Vážení  piloti,
v nasledujúcich odkazoch nájdete prezentácie, ktoré odzneli na školení odborného personálu LAA SR. S prešetrením nehôd sa môžete oboznámiť priamo na stránke Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru, alebo aj na našej stránke v sekcii nehody.

Link na stránku Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=89731

Skolenie OP LAA 2018

Redizajn vzdušného priestoru SR

RCC-2018-LAA SR

Zákon-č.-143_1998-Z.-z.-o-civilnom-letectve-letecký-zákon-a-o-zmene-a-doplnení-niektorých-zákonov-v-znení-neskorších-predpisov

Zmena hláskovacej abecedy

RLP LAA SR