Najúžasnejšia forma lietania

Pilotný preukaz

Pokyny pre predĺženie pilotného preukazu

Pri predĺžení alebo obnove pilotného postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Aby mohol byť pilotný preukaz predĺžený alebo obnovený, je potrebné mať uhradený členský príspevok pre daný rok a splnený minimálny nálet - pre PK a ZK sú to 2 letové hodiny ročne a pre MPK a MZK je to 5 letových hodín ročne. Pokiaľ minimálny nálet nespĺňate, je potrebné absolvovať skúšobný let pred inšpektorom príslušného druhu LŠZ, ktorý bude zaznačený v zápisníku pilota a potvrdený inšpektorom. Kópiu tohto záznamu zašlete na LAA SR (stačí mailom).

Pilotný preukaz predlžovaný v stanovenom termíne (do dátumu platnosti)

Pokiaľ predlžujete pilotný preukaz v stanovenom termíne, potrebujete vyplniť tlačivo Osobný list, kde časti A, B a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorových LŠZ stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorových verziách je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára. Vyplnený Osobný list s lekárskym potvrdením stačí zaslať mailom na LAA SR.

Pilotný preukaz prepadnutý od 0 do 6 mesiacov

Je potrebné vyplniť tlačivo Osobný list, kde časti A, B a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorových LŠZ stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorových verziách je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára. Taktiež je potrebné vyjadrenie inšpektora príslušného druhu LŠZ v časti D o tom, že ste splnil podmienky k predĺženiu pilotného preukazu. Pokiaľ lietate viaceré druhy LŠZ, je potrebné potvrdenie od inšpektora každého druhu, napr. ak máte kvalifikáciu na PK, ZK a aj MZK budete tam mať 3 potvrdenia. Vyplnený originál osobného listu so zdravotným potvrdením pošlete poštou na adresu sekretariátu LAA SR.

Pilotný preukaz prepadnutý viac od 7 do 24 mesiacov

Vyplníte Osobný list, kde časti A, B a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorových LŠZ stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorových verziách je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára. Ďalej je potrebné doložiť protokol o praktickom a teoretickom preskúšaní pred inšpektorom príslušného druhu LŠZ. Vyplnený originál osobného listu so zdravotným potvrdením spolu so skúšobnými protokolmi pošlete poštou na adresu sekretariátu LAA SR.

Pilotný preukaz prepadnutý viac od 25 do 36 mesiacov

V tomto prípade sa vyžaduje absolvovanie kurzu v schválenom výcvikovom stredisku LAA SR pre príslušný druh LŠZ, o rozsahu kurzu rozhodne inšpektor príslušného výcvikového strediska. Pred zahájením kurzu je potrebné predložiť inšpektorovi  vyplnený Osobný list, kde časti A, B a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorových LŠZ stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorových verziách je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára.  Po ukončení kurzu vyplnený originál osobného listu so zdravotným potvrdením spolu so skúšobnými protokolmi  a záznamom o výcviku pošlete poštou na adresu sekretariátu LAA SR.

Pilotný preukaz prepadnutý viac ako 36 mesiacov

V tomto prípade sa vyžaduje absolvovanie kurzu v schválenom výcvikovom stredisku LAA SR pre príslušný druh LŠZ v plnom rozsahu. Pred zahájením kurzu je potrebné predložiť inšpektorovi  vyplnený Osobný list, kde časti A, B a C vyplňujete Vy a časť E potvrdí lekár. Pri bezmotorových LŠZ stačí potvrdenie od obvodného lekára, pri motorových verziách je potrebná lekárska prehliadka 2. stupňa od povereného lekára.  Po ukončení kurzu vyplnený originál osobného listu so zdravotným potvrdením spolu so skúšobnými protokolmi  a záznamom o výcviku pošlete poštou na adresu sekretariátu LAA SR.

Na ako dlho sa predlžuje pilotný preukaz

Pilotný preukaz sa predlžuje na dobu 2 rokov od dátumu lekárskej prehliadky, avšak iba do veku 50 rokov, potom je to na obdobie jedného roka, ak lekár neurčí kratšiu dobu.

Pokiaľ má však pilot lekársku prehliadku 2. stupňa (alebo vyššieho), kde mu poverený lekár stanoví inú dobu platnosti zdravotnej spôsobilosti napr. na 5 rokov, pilotný preukaz sa síce predĺži na dobu 2 rokov, avšak pri ďalšom predĺžení stačí vypísať  časti A, B, C a do časti E v Osobnom liste napísať, že lekárska prehliadka je stále platná.

Osobný list odborného leteckého personálu nájdete na http://www.laa.sk/administrativa/formulare-na-stiahnutie/ a tabuľku poplatkov nájdete na http://www.laa.sk/administrativa/clenske-v-laa/ .

Keďže sa legislatíva často mení, musia sa jej prispôsobovať aj naše tlačivá, preto používajte vždy tlačivá z našej stránky, ktoré sú pravidelne aktualizované.

Fotografia sa zasiela iba v elektronickej podobe mailom vo formátoch jpg, gif alebo png s maximálnou veľkosťou 1 MB. Odporúča sa posielať novú fotografiu každých 5 rokov, aby ste sa stále na seba podobali ...

 

Výška poplatkov - pilotné preukazy

Pilotné preukazy a kvalifikácie:

Člen LAA SR

Nečlen

Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti

0 EUR

50 EUR

Vydanie PP pre všetky odbornosti

35 EUR

100 EUR

Predĺženie PP a rozšírenie kvalifikácií pre všetky odbornosti

  0 EUR

100 EUR

Vystavenie duplikátu PP pri strate,odcudzení, poškodení a pod.

 7 EUR

33 EUR

Vydanie licencie na zriadenie výcvikového strediska pre všetky kategórie

0 EUR

-

Vydanie licencie pre výrobu, predaj, opravárenstvo a skúšobníctvo pre všetky kategórie

100 EUR

-

Ostatné poplatky:

 

 

Vydanie IPPI karty (týka sa PK a ZK)

16 EUR

-

Vydanie FAI licencie

0 EUR

-

Odporučená cena výkonu odborného personálu LAA SR

 7 EUR/hod.

17 EUR/hod.

Poplatok organizátora pre LÚ SR za usporiadanie súťaže

Podľa nariadenia LÚ SR

-

Poplatok za  zápisník LŠZ - veľký

Poplatok za zápisník LŠZ - malý

Poplatok za denník pilota

1,5 EUR

1,00 EUR

6,00 EUR

10 EUR

8,00 EUR

20,00 EUR

Pokyny pre platbu

Členské príspevky a ostatné poplatky uhrádzajte prosím na nasledovné bankové spojenie: FIO  Žilina Č.Ú.: 2700795392 / 8330

IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392.

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Ako variabilný symbol uvádzajte svoje rodné číslo.