Technická spôsobilosť LŠZ

Vydávanie preukazov letovej spôsobilosti – technických preukazov

 

Formát preukazu

Vydáva sa preukaz vo formáte a obsahu schváleným Dopravným úradom SR. Pri prvom vydaní preukazu letovej spôsobilosti sa vydáva aj evidenčný štítok LŠZ vo formáte a obsahu schváleným Dopravným úradom SR.

 

Vydanie preukazu

Preukaz vydáva Hlavný technik LAA SR po procese overenia letovej spôsobilosti LŠZ v zmysle LZ-2. Preukaz je vydaný v termíne najneskôr 30 dní od obdržania žiadosti o vydanie technického preukazu, protokolu o technickej prehliadke a  základného technického popisu, ktoré vyplní žiadateľ spolu s technikom druhu LŠZ. Preukaz je podpísaný vlastnoručným podpisom hlavného technika a razítkom technickej inšpekcie LAA SR s číslom 01. V prípade potreby môže byť vydaný preukaz samostatne na nosnú plochu a pohonnú jednotku (podvozok).

Platnosť preukazu

Platnosť preukazu je najviac 24 mesiacov. Hlavný technik LAA SR môže obmedziť túto dobu platnosti na kratšie obdobie a to v prípade vydania dočasného preukazu alebo z  iného dôvodu uvedeného technikom druhu LŠZ zisteného pri prehliadke.

Predĺženie platnosti preukazu

Predĺženie platnosti preukazu vykonáva hlavný technik LAA SR po overení letovej spôsobilosti podľa LZ-2  na dobu najviac 24 mesiacov na základe žiadosti o predĺženie preukazu letovej spôsobilosti, po vyplnení protokolu o technickej prehliadke, ktoré vyplní žiadateľ spolu s technikom druhu LŠZ. Ak žiadateľ nepožiadal v uvedenom termíne o predĺženie platnosti preukazu a učiní tak v neskoršej dobe s uvedením dôvodu, hlavný technik LAA SR po konzultácií s technikom zväzu rozhodnú o podmienkach pre predĺženie platnosti preukazu. Tieto podmienky musia byť adekvátne dôvodu omeškania.

Dočasný preukaz

LŠZ môže byť vystavený dočasný preukaz letovej spôsobilosti. Tento vystavuje hlavný technik LAA SR po doporučení technika príslušného zväzu alebo druhu. Tento dočasný preukaz sa vystavuje na dobu nevyhnutne nutnú k splneniu daného účelu a to pri súčasnom splnení podmienok stanovených hlavným technikom LAA SR.

Odobratie preukazu

Preukaz môže byť odobratý len so súhlasom hlavného technika LAA SR a  technika príslušného zväzu  pri preukázateľnom nevyhovujúcom stave letovej spôsobilosti.

Pozastavenie platnosti preukazu

Platnosť preukazu môže byť pozastavená hlavným technikom LAA SR samostatne alebo na základe doporučenia príslušného technika druhu, príslušného technika zväzu, príslušného hlavného inšpektora zväzu alebo osoby leteckého personálu LAA SR vykonávajúcu dozor nad prevádzkou LŠZ. V pozastavení platnosti musí byť uvedený dôvod, ako aj spôsob dosiahnutia obnovy platnosti preukazu. Pozastavenie platnosti nesmie byť dlhšie ako 3 mesiace. Pri nesplnení podmienok k obnove platnosti môže byť toto pozastavenie predĺžené avšak najviac o ďalšie 3 mesiace. Dôvodom na pozastavenie platnosti preukazu môžu byť:

1)príčiny preukázateľného nesplnenia povinnosti prevádzkovateľa LŠZ,

2)príčiny nevyhovujúceho technického stavu LŠZ,

3)príčiny vyplývajúce z konkrétnych negatívnych skúsenosti z prevádzky iných LŠZ, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou môžu znamenať vznik negatívnych technických a letových nedostatkov aj na inom LŠZ podobnej konštrukcie a vlastnosti.

Zasielanie preukazov a žiadosti k preukazom

Hlavný technik LAA SR zasiela preukazy zásadne poštou. Pri každom zaslaní zasiela spolu s preukazom aj sprievodný list.

Žiadateľ zasiela žiadosť o vydanie preukazu, o predĺženie a zmenu PLS zásadne písomne.