Často kladené otázky + odpovede

Zjednodušene povedané, lietať bez povolenia môžeme vo vzdušnom priestore triedy G. Všade inde je potrebná nejaká forma povolenia. O tom, ako je členený vzdušný priestor hovorí mapa ICAO, ktorá sa dá kúpiť v papierovej forme, alebo je ju možné nájsť na stránke www.lps.sk v časti „AIM online“.

Pretože pri prípadnom riešení poistnej udalosti, škody spôsobené za letu nebudú kryté poisťovňou. Voči takému pilotovi môže byť vedené aj trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Pokuty pri lietaní na čierno môžu dosiahnuť až do výšky 2000 EUR.

Člen LAA po zaplatení členského príspevku má vytvorené podmienky na predlžovanie pilotného preukazu a preukazu letovej spôsobilosti LŠZ. Je upozorňovaný na koniec platnosti týchto dokladov. Lieta legálne.

Nie. LAA SR ponúka poistenie za škody spôsobené tretím osobám prevádzkou LŠZ ako službu len pre svojich členov.

Áno. Pre let je potrebné LŠZ zaregistrovať. Registráciu vykonávajú technici jednotlivých druhov LŠZ, ktorí vypíšu potrebnú dokumentáciu a tú zašlú do kancelárie LAA. Do niekoľkých dní obdržíte poštou PLS – preukaz letovej spôsobilosti.

Pilotný preukaz, preukaz letovej spôsobilosti LŠZ, doklad o poistení za škody voči tretím osobám.

Je dobré sa ísť pozrieť na miesto, kde sa lieta a porozprávať sa o tom, ktoré výcvikové strediská ako vykonávajú výcvik, kto je ako spokojný s výcvikom a pod. Potom sa nahlásiť do výcviku vo výcvikovom stredisku. Ich zoznam je na stránkach LAA SR. Inštruktor zabezpečí potrebnú dokumentáciu. Pred praktickým výcvikom je nutné mať platnú lekársku prehliadku pre daný typ LŠZ.

Počas doby, kedy je pilotný preukaz neplatný nie je možné lietať ako veliteľ LŠZ aj keď je zaplatený členský poplatok.
Podmienky na predĺženie platnosti pilotného preukazu:
– do 6 mesiacov od skončenia platnosti, stačí vyjadrenie inšpektora daného zväzu na osobnom liste.
– od 6 mesiacov do 2 rokov je potrebné teoretické a praktické preskúšanie pred inšpektorom daného zväzu
– od 2 rokov je potrebné absolvovanie kurzu v rozsahu určenom inšpektorom daného zväzu
– nad 3 roky je potrebné absolvovať komplet nový kurz

Nie. Jednalo by sa o let IFR na ktorý LŠZ nie je vybavené.

Nie. Oba stroje sú považované za klzáky a oba majú voči sebe povinnosť vyhnúť sa zrážke. Prax však hovorí, že rýchlejšie letiaci stroj (v tomto prípade vetroň) má väčšiu možnosť manévrovania a musí sa aktívne podieľať na zabránení zrážke.

Lietanie v Tatrách, ale aj iných chránených krajinných oblastí rieši zákon č.543/2002 Z.z. ktorý hovorí že:  
Na území, na ktorom platí tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia.
Takže lietať sa tam smie, ale len za podmienok uvedených v návštevnom poriadku daného chráneného územia alebo nad 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia.

S výnimkou vzletu alebo pristátia, nesmie byť let VFR vykonávaný:
a) nad husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest a osád alebo nad zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve alebo nad územím s faunou citlivou na hluk vo výške, ktorá je menšia ako 1 000 ft (300 m) nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla,
b) všade inde, než je uvedené v a) vo výške nižšej ako 500 ft (150 m) nad zemou alebo vodou alebo 500 ft (150 m) nad najvyššou prekážkou v okruhu 500 ft (150 m) od lietadla.

V neriadenom vzdušnom priestore triedy G môžeme lietať do 8000 ft AMSL. V rámci horizontálnych hraníc TMA 4 Poprad siaha priestor triedy G do 10000 ft AMSL. Pri aktivácii priestorov pre lety klzákov Chopok, Liptov a Beskydy v rámci horizontálnych hraníc priestorov je možné lietať do výšky 9500 ft AMSL.

Je to okrsok letiska.
Definícia z AIP SR:
ATZ sa v Slovenskej republike môže zriadiť na letiskách, na ktorých nie je poskytovaná služba riadenia letovej prevádzky alebo mimo OPR HR stanovišťa ATC. Hranice ATZ sú vymedzené horizontálne kružnicou s polomerom 3 NM so stredom v ARP a vertikálne od zeme do 4 000 ft AMSL. Ak do takto vymedzeného priestoru zasahuje vzdušný priestor triedy C alebo D alebo zóna s povinným rádiovým vybavením (RMZ) alebo zakázaný (P), obmedzený (R), nebezpečný (D), prechodne vyčlenený priestor (TSA) alebo prechodne rezervovaný vzdušný priestor (TRA), sú hranice ATZ tvorené vonkajšími hranicami týchto priestorov v čase ich aktivácie.
Pilotovi lietadla vybaveného rádiostanicou sa v ATZ odporúča vysielať na príslušnej frekvencii informácie uvedené v odseku ENR 1.1.8.2.3.AIP SR. Pilotom lietadiel vybavených rádiostanicou, ktorí sú súčasťou prevádzky v ATZ, sa dôrazne odporúča bdieť na príslušnej frekvencii.

Zóna s povinným rádiovým vybavením (RMZ)
Definícia z AIP SR:
RMZ sa v Slovenskej republike môže zriadiť na letiskách, na ktorých nie je poskytovaná služba riadenia letovej prevádzky alebo mimo OPR HR stanovišťa ATC. Hranice RMZ sú vymedzené horizontálne kružnicou s polomerom 3 NM so stredom v ARP a vertikálne od zeme do stanovenej výšky. Ak do takto vymedzeného priestoru zasahuje vzdušný priestor triedy C alebo D alebo zakázaný (P), obmedzený (R), nebezpečný (D), prechodne vyčlenený priestor (TSA) alebo prechodne rezervovaný vzdušný priestor (TRA), sú hranice RMZ tvorené vonkajšími hranicami týchto priestorov v čase ich aktivácie.
V RMZ sa od pilotov lietadiel vyžaduje nepretržite bdieť na príslušnej frekvencii a oznámiť informácie uvedené v odseku ENR 1.1.8.2.3. AIP SR

Do ATZ môžem vlietnuť aj bez rádiostanice alebo bez hlásenia, ale musím sledovať prevádzku a nesmiem ju obmedziť ani ohroziť. Musím si všímať aj osobité činnosti vykonávané v ATZ, ako sú napríklad výsadky, výcvik, lety v skupine a pod. Ak mám rádiostanicu, mala by byť naladená na frekvenciu okrsku a mám sledovať prevádzku a hlásiť moju činnosť.
Do RMZ môžem vlietnuť len s rádiostanicou naladenou na príslušnej frekvencii a musím hlásiť moju činnosť a sledovať prevádzku v priestore.

Je to riadený okrsok letiska. V ňom je možné vykonať let len po získaní letového povolenia od služby riadenia letiska.

Koncová riadená oblasť letiska. V ňom je možné vykonať let len po získaní letového povolenia od služby riadenia letiska.

Oznámenie rozširované prostredníctvom telekomunikácií, ktoré obsahuje informácie o zriadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby, postupov alebo nebezpečenstva, ktorých včasná znalosť je dôležitá pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku.
Napríklad správa o tom, že niekde budú vykonávané výsadky a pod…

Priestor triedy C:
Povolené sú v ňom lety IFR a VFR. Všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, pričom rozstupy sa zaisťujú medzi letmi IFR navzájom a medzi letmi IFR a letmi VFR. Letom VFR sa zaisťujú rozstupy od letov IFR a poskytujú sa im informácie o prevádzke ostatných letov VFR a na žiadosť aj rady na vyhnutie. Pri všetkých letoch sa vyžaduje nepretržité hlasové spojenie lietadlo-zem. Pri letoch VFR pod 10 000 ft AMSL sa uplatňuje obmedzenie indikovanej rýchlosti letu IAS 250 kt s výnimkou prípadov, ktoré schváli príslušný orgán pri typoch lietadiel, ktoré z technických alebo bezpečnostných dôvodov nemôžu udržiavať túto rýchlosť. Všetky lety sú predmetom letového povolenia.

Povolené sú v ňom lety IFR a VFR a všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky. Rozstupy sa zaisťujú medzi letmi IFR navzájom, pričom letom IFR sa poskytujú informácie o prevádzke letov VFR a na žiadosť aj rady na vyhnutie. Letom VFR sa poskytujú informácie o prevádzke všetkých ostatných letov a na žiadosť aj rady na vyhnutie. Pri všetkých letoch sa vyžaduje nepretržité hlasové spojenie lietadlo-zem. Pri všetkých letoch pod 10 000 ft AMSL sa uplatňuje obmedzenie indikovanej rýchlosti letu IAS 250 kt s výnimkou prípadov, ktoré schváli príslušný orgán pri typoch lietadiel, ktoré z technických alebo bezpečnostných dôvodov nemôžu udržiavať túto rýchlosť. Všetky lety sú predmetom letového povolenia.

Jednoducho povedané je to neriadený vzdušný priestor zväčša siahajúci od zeme do 8000ft AMSL.
Povolené sú v ňom lety IFR a VFR, pričom sa im na požiadanie poskytuje letová informačná služba. Všetky lety IFR musia byť schopné nadviazať hlasové spojenie lietadlo-zem. Všetky lety v RMZ musia byť schopné nadviazať hlasové spojenie Iietadlo-zem. Pri všetkých letoch pod 10 000 ft AMSL sa uplatňuje obmedzenie rýchlosti letu IAS 250 kt s výnimkou prípadov, ktoré schváli príslušný orgán pri typoch lietadiel, ktoré z technických alebo bezpečnostných dôvodov nemôžu udržiavať túto rýchlosť. Letové povolenie sa nevyžaduje.

Áno, ale len v prípade, že mi výška letu zabezpečuje, že daný priestor nenaruším. Výška priestoru je jasne vyznačená v mape ICAO.

Priestory určené pre lety klzákov sú: Chopok, Liptov, Beskydy, Hornad, Martinky, Boleraz 1, Boleraz 2, Javorina.
Priestory definovaných vodorovných a zvislých hraníc vo vzdušných priestoroch triedy C alebo D. Počas doby aktivácie sa trieda takéhoto vzdušného priestoru určeného pre lety klzákov mení na G. Od používateľov vzdušného priestoru je požadované počúvať na stanovenej frekvencii.
Tieto priestory sú využívané hlavne klzákmi (vrátane závesných klzákov a padákových klzákov) a ich vlečnými lietadlami.
Iné lety (vrátane výsadkov) môžu vstupovať do týchto priestorov s tým, že môžu očakávať zvýšenú prevádzku klzákov. Letovú informačnú službu a pohotovostnú službu poskytuje známej prevádzke príslušné stanovište ATS.
Postup na nastavenie výškomera v jednotlivých priestoroch je uvedený v odseku ENR 5.5.3.4.AIP SR

Oznámim to telefónom na čísle 112. Ak mám vysielačku a som na spojení s oblastným strediskom riadenia letovej prevádzky alebo niektorým pracoviskom ATC, oznámim im všetko čo viem o danej nehode tak, aby sa mohla spustiť záchranná operácia.

Pokuty za priestupky na úseku civilného letectva rieši zákon o civilnom letectve č.143/1998 Z.z. v jedenástej časti „Ukladanie pokút“. Riešiť Vás bude Dopravný úrad.