Poplatok za registráciu leteckej rádiostanice a pridelenie volacieho znaku – Zmena!!!

Článok zverejňujeme na podnet jedného z členov LAA, ktorý dostal novo stanovený poplatok za registráciu ručnej leteckej rádiostanice.

Po overení si informácií konštatujeme že:

Dňa 01.08.2022 nadobudlo účinnosť Opatrenie úradu č. 4/2022 z 25. júla 2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak. Na základe sadzobníka úhrad dochádza k zmene predpisu opakovanej úhrady za právo používať frekvencie.

Teda každému, kto má prihlásenú rádiostanicu príde „Oznámenie o začatí správneho konania“ a následne nové „Rozhodnutie úradu“, kde bude mať uvedenú sumu, ktorú má platiť.

O príprave „Opatrenia úradu č.4“ sme nevedeli a neboli sme prizvaní na pripomienkovanie navrhovaných zmien a poplatkov.

V nasledujúcich riadkoch je z textu „Opatrenia úraduč.4“ vybratá položka týkajúca sa leteckej pohyblivej služby /suma je uvedená za 1 mesiac/:

Položka 16 Letecká pohyblivá služba a plavebná pohyblivá služba

Úhrada za frekvencie a identifikačný znak sa určuje pre stanice leteckej pohyblivej služby a stanice plavebnej pohyblivej služby, a to za hlavný vysielač pri výkone zariadenia:

a) do 10 W vrátane 3 eurá,

b) nad 10 do 25 W vrátane 4 eurá,

c) nad 25 do 100 W vrátane 7 eur,

d) nad 100 do 500 W vrátane 10 eur,

e) nad 500 W 19 eur.

Oproti minulosti nie je možné požiadať o zníženie poplatku pre súkromné a športové použitie, takže napríklad u ručných rádiostaníc s výkonom do 10W sa zvýši poplatok z 9 euro  na 36 euro za rok.

Prikladám kompletné „Opatrenie úradu č.4“ vo formáte PDF, ako je dostupné na stránke úradu:

52311_51988_opatrenie-4_2022-pridelenie-frekvencii

 

 

Súvisiace príspevky