Používanie abecedy hláskovania v rádiotelefónii

Informácia pre pilotov, ktorí za letu aktívne používajú vysielačky. Ondrej Mitter mi poslal upozornenie (za čo mu ďakujem) na nasledujúcu zmenu v rádiovej korešpondencii.

Používanie abecedy hláskovania v rádiotelefónii.
Dňom 12. 10. 2017 sa uplatňuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1185 z 20. júla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 923/2012, pokiaľ ide o aktualizáciu a doplnenie spoločných pravidiel lietania a prevádzkových ustanovení týkajúcich sa služieb a postupov v letovej prevádzke (SERA časť C), a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 730/2006.

Podľa bodu SERA.14020 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v znení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1185, sa v rádiotelefónii hláskujú vlastné mená, služobné skratky a slová, ktorých výslovnosť je diskutabilná, použitím nižšie uvedenej abecedy hláskovania, t.j. uplatňuje sa anglická abeceda hláskovania.

S ohľadom na čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú právne záväzné akty Európskej únie prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého je nariadenie všeobecne záväzný právny akt, ktorý je záväzný vo svojej celistvosti a je priamo aplikovateľný vo všetkých členských štátoch Európskej únie, sa od 12. 10. 2017 v Slovenskej republike neuplatňuje slovenská abeceda hláskovania. Pri najbližšej úprave leteckého predpisu L 10 Letecké telekomunikácie, Zväzok II, bude upravené aj používanie príslušnej abecedy hláskovania, t.j. slovenská abeceda hláskovania bude z tohto leteckého predpisu vypustená.

Hláskovaciu abecedu nájdete napríklad v nasledujúcom odkaze:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_hl%C3%A1skovacia_tabu%C4%BEka

RLP LAA SK

Súvisiace príspevky