Pozvánka na Valné zhromaždenie zväzu MZK

Vážení členovia,

pozývame Vás na Valné zhromaždenie zväzu MZK LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2021 o 10:00 hod. v priestoroch aeroklubu Ružomberok. Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba členovia s uhradeným riadnym členským príspevkom pre rok 2021.

Program :

1    Privítanie a otvorenie členskej schôdze.

2    Zvolenie predsedajúceho členskej schôdze, zapisovateľa, dvoch  overovateľov.                                                             

3    Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

4    Správa o činnosti zväzu MZK za uplynulé obdobie.

5    Vystúpenie prezidenta LAA SR, HT LAA, RLP LAA SR.

6    Diskusia.

7    Voľba predsedu zväzu MZK.

8    Voľba podpredsedu zväzu MZK.

9    Voľba hlavného technika zväzu.

10   Voľba hlavného letového inšpektora zväzu.

11  Voľba predsedu športovej komisie.

12  Odsúhlasenie pretekov MS a zletov pre rok 2021 – 2022.

13  Voľba desiatich členov na konferenciu LAA SR.

14  Uznesenie.

15  Záver s priateľským posedením.             

Valné zhromaždenie bude prebiehať v súlade s aktuálnymi nariadeniami pre Covid 19 (je povinné rúško, dodržiavanie vzdialenosti 2 m, platný antigénový test alebo doklad o očkovaní či prekonaní choroby). Pokiaľ  nastanú zmeny, budete o nich informovaní.

V Ružomberku dňa 12.mája 2021            

                    

                                                                                                     Predseda zväzu MZK LAA SR  M. Košťál

                                                                                                     Podpredseda zväzu MZK LAA SR M.Turan

Súvisiace príspevky