Sťažnosť z TANAPu na lietanie

Vážení piloti,

záver sezóny na Slovensku vrcholí a túžba po krásnom lietaní neutícha. Posledné dni boli skvelé aj pre lietanie vo Vysokých Tatrách. Nasledovali však sťažnosti ochranárov na množstvo paraglidistov a hlavne na zalietavanie nad územia s piatym stupňom ochrany. Sťažnosti boli aj na zalietavanie hlboko do dolín v malej výške. Ochranármi boli riešení aj dvaja Poliaci pre porušenie návštevného poriadku. Vzhľadom na to, že momentálne sa spracováva nový návrh návštevného poriadku TANAP, bolo by nám na škodu, keby si tam ochranári presadili úplný zákaz letov nad územím TANAPu. Preto Vás žiadam o dodržiavanie návštevného poriadku TANAPu a oboznámenie sa s mapou chránenej oblasti. Lietať môžeme maximálne po tretí stupeň ochrany a to v súlade s  §14 Zákona č. 543/2002 Z.z. a v koridoroch určených v návštevnom poriadku TANAPu (v texte nižšie).

Pre informáciu prikladám aj výňatok zo zákona o ochrane prírody:

Zákon č. 543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny

§ 14

Tretí stupeň ochrany

(1) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané
a) vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a); § 13 ods. 3 platí rovnako,
b) vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako,
c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,
e) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,
f) použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
g) rozširovať nepôvodné druhy,
h) zbierať rastliny vrátane ich plodov,
i) organizovať spoločné poľovačky,
j) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.
(2) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a) až e), i), j), l) a m) a o),
b) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,51) ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,
c) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,
d) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom,57) ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,
e) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,
f) vykonávanie technických geologických prác.

Mapa TANAP – rozdelenie územia podľa stupňov ochrany:

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA
Krajského úradu v Prešove
č. 1/1999 z 29. júna 1999
o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Vo vzdušnom priestore nad územím národného parku sa nemôžu vykonávať vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami s výnimkou letov na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch uskutočňovaných na vyhradených miestach uvedených v prílohe č. 6.

Príloha č. 6 k vyhláške Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 Vyhradené miesta na lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch na území národného parku

  1. Koridor Lomnické sedlo – Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica v období od 15. decembra do 15. apríla a od 16. júna do 31. októbra,
  2. Slavkovský nos – Smokovce – Nová Lesná v období od 16. júna do 31. októbra,
  3. v Spálenom žľabe v rámci lyžiarskej zjazdovky v období od 1. júna do 15. apríla,
  4. Chata Solisko – lyžiarska zjazdovka – Štrbské Pleso v období od 15. decembra do 15.apríla a od 1. júla do 15. septembra.

Miesta uvedené v bode 1 až 4 sa považujú za vyhradené miesta pre lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch, ak:

a) maximálny počet letov na jednom vyhradenom mieste za jeden deň neprekročí limit 10 letov,

b) sa let nahlási vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň plánovaného letu Správe národného parku s uvedením mena a priezviska osoby vykonávajúcej let na závesnom alebo kĺzavom padáku a miesta, na ktorom sa má let uskutočniť; nahlasujúca osoba sa presvedčí, či plánovaný let je v rámci limitu stanoveného v písmene a),

c) lety sa uskutočňujú v čase od 9,00 hod do 16,00 hod.

Toľko v krátkosti o možnostiach lietania vo Vysokých Tatrách.

Prajem Vám krásne letové počasie.

RLP LAA SR

Súvisiace príspevky