Úhrada za používanie leteckej rádiostanice

Vážení piloti,

ak máte prihlásenú leteckú rádiostanicu na „Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“ pravdepodobne máte v rozhodnutí uvedené, že poplatok za povolenie ste povinný zaplatiť do 15. januára – ročne. V rozhodnutí je uvedená aj suma, ktorú máte poukázať na uvedený účet.  Ak ste si nepožiadali o znížený poplatok, máte tam pravdepodobne uvedenú sumu 18 Eur.  Ak ste si požiadali o zníženie poplatku  (používanie rádiostanice len na súkromné účely) mali by ste zaplatiť  9 Eur.  Údaje si skontrolujte v rozhodnutí.

Variabilný symbol je číslo rozhodnutia!

V prípade, ak máte rozhodnutie staršie ako dva roky, skontrolujte si aj číslo účtu, nakoľko sa toto číslo v minulosti zmenilo.  Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://www.teleoff.gov.sk/poplatky/

A: pre platby zo SR: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

1. administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení
Číslo účtu: 7000499747/8180
IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747

S pozdravom

RLP LAA SR

Súvisiace príspevky