Valné zhromaždenie zväzu ZL LAA SR sa uskutoční 28.08.2021 o 9:30 hod. v autocampingu Trusalová.

Program valného zhromaždenia:
1. Úvod
2. Voľba zapisovateľa, volebnej a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti zväzu J.Sojka
– vyhodnotenie športového kalendára a použitie financií
4. Správa o činnosti LAA SR M. Jančiar, R. Grexa

5. Návrhy na zmeny predpisov, stanov a organizačného poriadku
– formulácie v predpisoch o kvalifikácii pre vlekanie
– systém členstva a platenia členského
– personálne obsadenie platených funkcii v LAA SR
6. Diskusia
– prípady riešené KRK LAA SR
– systém organizovania súťaží zväzu
– ako ukončiť sezónu a vyhlásiť MSR
– podpora FAI súťaženia a reprezentácie
7. Voľba predsedu a predsedníctva zväzu
8. Voľba delegátov pre Konferenciu delegátov LAA SR
9. Voľba kandidáta do KRK LAA SR.

Robo Grexa vie pripraviť stručné vysvetlenia ku odbornej problematika nášho lietania. Má pripravené info k Notamu, Metaru a k používaniu rádií v leteckej prevádzke.

Prosím členov, ktorí sa chcú zapojiť do diskusie, aby si pripravili svoj vstup a následné návrhy pre svoje myšlienky. Nechcem, aby sme sa v diskusii bavili o problémoch jednotlivcov.

Pokúsim sa riešiť aj online prenos zvuku. Dajte mi info, kto naozaj nemôže pricestovať.

Poznáte okolo seba ľudí – vyzvite ich, aby kandidovali na volené funkcie zväzu a LAA SR.

Členovia, ktorí naozaj nie sú schopní prísť na VZ, nech zašlú emailom písomné splnomocnenie inej osobe pre zastupovanie na rokovaní VZ zväzu. Uvedomte si, že ak nás bude málo, hrozí nám zaniknutie odbornosti ako takej. Neberte to na ľahkú váhu!

Zoberte so sebou aj záujemcov o lietanie, nech vidia, čo všetko sa vo zväze deje.

Jaro Sojka

Člen predsedníctva zväzu ZL

Súvisiace príspevky