Konkurz na obsadenie funkcie HT LAA SR.

Letecká amatérska asociácia SR vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie

Hlavný technik LAA SR.

 

Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti

Miesto hlavného výkonu práce: kancelária LAA SR v Žiline + pracovné cesty

 

Účastník konkurzu musí spĺňať nasledovné podmienky:

– vek minimálne 23 rokov

– stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitnou skúškou

– prax technika minimálne 3 roky

– komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, morálna bezúhonnosť

– všeobecný prehľad týkajúci sa legislatívy a problematiky LŠZ.

 

Pracovná náplň:

 • Hlavný technik LAA SR zodpovedá najmä za:

– tvorbu a údržbu technických noriem a postupov schvaľovania leteckej spôsobilosti jednotlivých druhov LŠZ

– vytvorenie a aktualizácia smernice o podmienkach potrebných k vydaniu oprávnenia pre výrobu LŠZ či ich dielov

– kontrolu úrovne a za systém odbornej prípravy technikov zväzu a technikov druhu LŠZ

 • Spracúva program a realizuje školenia v rámci odborného vzdelávania technikov zväzov a technikov druhu LŠZ.
 • Vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle platnej legislatívy.
 • Nesie zodpovednosť za súlad dokumentácie upravujúcej prevádzku LŠZ s obecne záväznými právnymi predpismi a je oprávnený vydávať operatívne záväzné rozhodnutia pre zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky. Tieto rozhodnutia sú záväzné pre držiteľov všetkých oprávnení, licencií, preukazov spôsobilosti a pre užívateľov LŠZ, ktorých správou je LAA SR poverená.
 • Poskytuje informácie do informačného systému, zabezpečujúceho včasnú a presnú informovanosť pri prevádzke LŠZ pre zabezpečenie bezpečnosti leteckej prevádzky.
 • Prerokúva s príslušnými štátnymi orgánmi predpisy a smernice vydávané v rámci LAA SR. Predkladá návrhy na zmeny a doplnky obecne záväzných predpisov po prerokovaní a schválení Prezídiom LAA SR.
 • Vedie odborné komisie ako poradné orgány pre riešenie otázok súvisiacich s technickým zabezpečením leteckej prevádzky.
 • Menuje a odvoláva technikov zväzov na návrh predsedníctiev zväzov a menuje a odvoláva technikov druhu na návrh technikov zväzov.
 • Vydáva preukazy letovej spôsobilosti, prideľuje poznávacie značky LŠZ, vedie centrálnu evidenciu LŠZ a centrálnu evidenciu technikov LAA SR.
 • V prípade závažného porušenia predpisov vzťahujúcich sa k prevádzke leteckej techniky zadržuje preukaz letovej spôsobilosti druhu LŠZ.
 • Vyhodnocuje výsledky inšpekcií a kontrol a prijíma opatrenia k odstráneniu zistených nedostatkov.
 • Vykonáva dozor nad stavbou LŠZ.
 • Stanovuje podmienky pre zavedenie pomocných technických zariadení určených pre prevádzku LŠZ.

 

Vaše žiadosti so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania a výpisom z registra trestov zasielajte mailom na sekretariat@laa.sk alebo poštou na adresu:

Letecká amatérska asociácia SR

Jánošíková 264/19

010 01 Žilina

 

najneskôr do 13.  júna 2022.

 

Všetci uchádzači budú vyrozumení najneskôr do 17. júna 2022. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Súvisiace príspevky