Konkurz na pozíciu Hlavného technika LAA SR

Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky vyhlasuje konkurz na obsadenie pozície Hlavný technik LAA SR (HT LAA SR).

Podmienky:

– vek najmenej 23 rokov

– vysokoškolské vzdelanie technického smeru

– všeobecný prehľad týkajúci sa legislatívy a problematiky lietajúcich športových zariadení

– morálna bezúhonnosť

Povinnosti  HT LAA SR:

Hlavný technik LAA SR menuje a odvoláva technikov v jednotlivých odboroch letovej činnosti LAA SR, je poverený inšpekčnou technickou činnosťou na celom území SR, zodpovedá za vedenie centrálneho registra preukazov letovej spôsobilosti, vydáva a predlžuje preukazy letovej spôsobilosti, navrhuje a dáva na schválenie zmeny a doplnky technických predpisov a technických smerníc LAA SR. Zúčastňuje sa zasadaní Prezídia LAA SR s hlasom poradným.

 

Vaše žiadosti s profesným životopisom, kópiou dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania technického smeru a výpisom z registra trestov musia byť doručené mailom na sekretariat@laa.sk alebo poštou na LAA SR, Jánošíkova 264, 010 01 Žilina najneskôr do 31. 07. 2018.

Všetci uchádzači budú vyrozumení najneskôr do 10. 08. 2018 mailom a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

PaedDr. Miroslav Jančiar, prezident LAA SR

Súvisiace príspevky