Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby – zmena správnych poplatkov od 01.01.2016 !!!!

Vzhľadom k zmene zákona  č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, došlo  s účinnosťou od 01.01.2016k zmene správnych poplatkov za overenie osobitnej odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (platných do 31.12.2015) pre vybrané rádiové zariadenia.

 

Na základe zmien  vyššie uvedeného zákona,  Vás Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje na nasledovné zmeny, ktoré sa týkajú skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia, s účinnosťou od 01.01.2016:

 

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2016.

Položka 102

  1. a) vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou  6,50 eura
  2. b) vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre jedného žiadateľa  100 eur

 

 

Položka 103

  1. a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby27e) 20 eur
  2. b) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e) 30 eur
  3. c) opravná skúška pri overení podľa písmena a)  3 eurá
  4. d) opravná skúška pri overení podľa písmena b)  6,50 eura

 

S účinnosťou od 01.01.2016 je potrebné spolu so  žiadosťou o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia  (skúšky odbornej spôsobilosti) doručiť aj doklad o zaplatení správneho poplatku pre vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby (pre osvedčenia typu A, B, C, F, G, H ,J)  v hodnote 20 eur alebo 30 eur (pre osvedčenia typu D,E,I, K,L).

Tento správny poplatok „zahrňuje“ predchádzajúce dva správne poplatky  platné do 31.12.2015 a to, správny poplatok za overenie osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou a správny poplatok za vydanie osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

 

Žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti, ktoré boli doručené úradu v roku 2015 budú vybavené ešte podľa zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, platnom v roku 2015. (t.z. úspešný žiadateľ po vykonaní skúšky predloží úradu doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v hodnote 9,50 eur.)

 

 

Nový formulár žiadosti ako aj postup pri vyplňovaní žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (vykonanie skúšky) nájdete na tomto odkaze: http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=275

 

 

Správny poplatok pre vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby  (položka 103 a) alebo 103 b))sa v prípade neospravedlnenej neúčasti žiadateľa o vykonanie skúšky nevracia.

 

 

Zmena nastala aj vo vydávaní osvedčení osobitnej odbornej spôsobilosti v prípade straty alebo odcudzenia.  V prípade, že držiteľ osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti stratí „preukaz“, môže úrad požiadať na základe žiadosti o vydanie nového  osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou o vydanie nového osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti. Správny poplatok v takomto prípade je v hodnote 6,50 eura (položka 102 a). Podrobnosti nájdete na vyššie uvedenom odkaze.

V prípade vydania nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou, pôvodné osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti stratí platnosť.

 

S pozdravom

 

 

Ing. Katarína Michňová, referát odbornej spôsobilosti

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor správy frekvenčného spektra

Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24

Slovenská republika

Súvisiace príspevky