Usmernenie RLP k predlžovaniu PP

Vážení členovia LAA SR,

na základe množenia sa otázok, ako to bude s predlžovaním pilotných preukazov v čase krízového stavu, keď je takmer nemožné dostať sa k lekárovi pre vykonanie zdravotnej prehliadky vydávame nasledujúce usmernenie a objasnenie situácie.

29.10.2020 sme žiadali Dopravný úrad (DÚ) o udelenie výnimky na predĺženie platnosti pilotných preukazov tak, ako je tomu napríklad u vodičských preukazov v cestnej premávke. Následne 10.12.2020 po telefonickej urgencii nám prišlo zamietavé stanovisko z DÚ.

Takže sa to snažíme riešiť aspoň interným usmernením, kde až do odvolania po prepadnutí pilotného preukazu nebude pre jeho obnovenie nutné potvrdenie inšpektora zväzu a ani nebude podliehať poplatku za obnovenie pilotného preukazu.

Preto využívame článok  zo smernice LZ-1:

8.5. Predlžovanie platnosti dokladov:

– platnosť preukazu žiaka a osobného listu účastníka kurzu základného výcviku sa nepredlžuje

– platnosť pilotného preukazu sa predlžuje na základe predloženia vyplneného Osobného listu a potvrdenej zdravotnej spôsobilosti. Za účelom predĺženia pilotného preukazu je potrebný minimálny ročný nálet pre ZK a PK 2 letové hodiny, pre MZK a MPK je minimálny ročný nálet 5 letových hodín

v prípade neočakávaných okolností alebo vážnych udalostí na základe písomnej žiadosti pilota o predĺžení pilotného preukazu rozhodne RLP LAA SR

– platnosť získaných funkčných licencií je zhodná s dobou platnosti pilotného preukazu. V prípade, že pilot neplní úlohy vyplývajúce z funkčnej licencie po dobu 3 rokov, je licencia zrušená.

– platnosť preukazu technika je predlžovaná na základe vedomostí o jeho technickej činnosti, ktorá je daná vydanou licenciou a preskúšaním jeho odborných vedomostí.

Na základe tohto článku a pretože ide o neočakávané a vážne udalosti, ktoré bránia členom LAA SR vykonať si potrebnú lekársku prehliadku, budeme postupovať nasledovne:

  • pilot ktorému končí alebo skončila platnosť pilotného preukazu v čase krízového stavu, vyplní Osobný list pilota v častiach A, B, C, časť D a E nevypĺňa,
  • vyplní písomnú Žiadosť o predĺženie pilotného preukazu, kde uvedie reálny dôvod: napr. krízový stav vyhlásený vládou SR, zákaz vychádzania, pandemickú situáciu, odmietanie vyšetrenia lekárom a pod… (žiadosť je nižšie)
  • tlačivá zašle na sekretariát LAA SR mailom,
  • RLP LAA SR po zhodnotení dôvodu rozhodne o udelení výnimky do 30.9.2021,
  • po rozhodnutí pilot obdrží predĺžený pilotný preukaz.

Týmto by sme vedeli pokryť hlavnú časť letovej sezóny tak, aby naši členovia neboli odstavení od lietania. Do budúcna uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať a budeme sa snažiť nájsť riešenie.

S pozdravom

Ing. Róbert Grexa, RLP LAA SR

Priloha-k-usmerneniu.docx

Súvisiace príspevky